53

طرف به سگش میگه : جسی بیا بریم دنبال بابایی بگردیم!!! خنثیخنثی

لابد جسی میفهمه دیگه متفکر 

------

راگاتزا نگران نوشت : کجایی لوسک ؟!؟

راگاتزا توضیح قالب نوشت : میدونم زیاد جالب نیست ولی برا تنوع بد نیست !!

/ 5 نظر / 2 بازدید
لوسك

همین جام[نیشخند] می خونمت[بغل]

سمیرا

به به مبارکه قالبتون[شیطان]

نگاه تازه

ولی به نظرم جالبه...قشنگ معلومه که پر مشغله ای...[چشمک]

لوسك

حذفیدمش [پلک]خیلی کیف داد [نیشخند]

لوسك

[ماچ]