54

نمیدونم چه مزَضیِ خنثیکه اگه آدامس تو دهنم باشه و بخوام مسواک هم بزنم  درش نمیارم از خود راضی

نتیجه اش اینه که هر دفه تا مرز خفگی پیش میرم مژهنیشخند

/ 3 نظر / 2 بازدید
ترانه

آره واقعا"...منم مثه توام...بعضی موقعها با پرویی تمام با ادامس میخوابم..و حتی تا صبح هم درش نمیارم از تو دهنم :D

دختر کویر

[قهقهه] این مدلیش رو ندیده بودیم والاا. ایول پشت کار.

سمیرا

امشب باید امتحان کنم [نیشخند]