91-17

وقتی به فکر رفتن افتادم ، تو این سایت و اون سایت در حال کسب اطلاعات بودم یول!!! بعد یه کلمه بود من فک میکردم ایتالیایی از خود راضی!!!  یه روز که داشتم با خواهر راگاتزا حرف میزدم.....

راگاتزا :  3 تا lol ( لُول ) داره و اینا !!!نیشخند
خواهر راگاتزا : چی !!؟؟! لول !؟!؟تعجب
راگاتزا : آره دیگه !!قهر
خواهر راگاتزا : واااااااااااای اون لِوله !!!!خنده
راگاتزا : خنثی

/ 2 نظر / 5 بازدید
لوسك

خنگول خودمی[قلب]

سمیرا

[قهقهه][نیشخند]